8-сынып

 

Бөлім Бөлімше Оқу мақсаттары
Оқушылар:
1-тоқсан
1 Географиялық зерттеу әдістері
1.1 Зерттеу және зерттеушілер География ғылымының салалары 8.1.1.1 география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді
8.1.1.2 география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды
Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері 8.1.1.3 географиялық зерттеу әдістерінің (далалық, картографиялық, теориялық) мәнін түсіндіріп, қолданады;
Географиялық деректерді өңдеу және талдау 8.1.1.4 географиялық деректерді (сандық және сапалық деректер) өңдеп, талдайды
Географиялық модельдер 8.1.1.5 географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді