ОРТАМЕРЗІМДІ ЖОСПАР

 

I тоқсан

 

№ 1 ортақ тақырып. МЕНІҢ ОТАНЫМ – ҚАЗАҚСТАН

 

Оқушылар «Менің отаным – Қазақстан» тақырыбы арқылы меңгеруі тиіс бағдарлама мақсаттары:

 

  • Өнер, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну
  • Шығармашылық идеяларды дамыту

2.3. Дайындау технологияларын игеру

3.3. Шығармашылық жұмысты талқылау және бағалау Ортақ тақырыптың бағдарламалық міндеттері:

4.1.2.2 – қазақ халқының және әлем халықтарының қолданбалы өнерінің ұлттық ерекшеліктерін анықтау және суреттеу;

4.1.3.1 – әртүрлі орындау техникасын үйлестіре отырып, шығармашылық идеялары мен сезімдерін (көңіл күйі, мінезі) көрсету;

4.2.3.1 – тиімді тәсілдермен анықталған материалдарды және компоненттерді нақты сақтай отырып, өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру;

4.2.3.4 – шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану;

4.3.3.1 – шығармашылық жұмысты жақсартуға ұсыныс жасап, критерийлерге сәйкес жұмысты бағалау.

 

Сабақ барысында оқушылармен жұмыстың мынадай түрлері қолданылуы мүмкін: С =  жұмысқа бүкіл сынып қатысады

Т = жұмысты бір топ оқушы орындайды Ж =  жұмысты жұп болып орындайды

М = мұғалім жұмыс барысында репродукциялар мен сызбаларды көрсетіп, жұмысты орындау кезеңдерін анықтайды

Қ = қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар. Бұл тапсырмалар жұмыс дәптерлерінде тапсырма, оқулықта сұрақ түрінде ұсынылған. Мұғалімнің өзі сабаққа сұрақты дайындай алады. Орындалған тапсырмалармен қоса, оқушылардың бір-бірінің жұмысын талқылауы, бейнелеу өнері туындыларын талдау, сондай-ақ балалардың тақырып бойынша ауызша жауаптары да қалыптастырушы бағалауға жатады

Д = мұғалімнің оқушымен дербес жұмысы; оқушы жұмысты жеке орындайды Т =  оқушылар тәжірибе арқылы алған білімдерін пайдаланады

 

«Менің Отаным – Қазақстан» тақырыбын меңгеру барысында оқушылардың бойында Отанға, туған жері және өмір сүріп жатқан мекеніне деген қызығушылық пен сүйіспеншілік сезімі қалыптасады. Оқушылар қоршаған орта және туған жер туралы  меңгерген  білімдерін 1–3-сыныптарда өткен композиция, сурет және түстану, бейнелеу өнерінің жанрлары мен түрлері туралы білетіндерімен ұштастырады. Еліміздің табиғаты мен мәдени-тарихи мұралары туралы білімдерін тереңдетеді. «Кеңістік перспективасы», «Түстердің қанықтығы» тақырыптарында теориялық білімдерін, бояу, графикалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіріп, алған білімдерін өз қолдарымен сурет салып, бұйым жасағанда пайдаланады. «Еліміздің тарихи-мәдени мұралары» тақырыбында сәулет ескерткіштерімен танысып, көлемді бейне жасау үшін жаңа тәсіл түрін жақынырақ біледі.

«Ежелгі қала» көлемді панносын жасау барысында кеңістік перспективасын көрсете отырып, тәжірибелік біліктері мен дағдыларын жетілдіреді. Өздері жасаған және сыныптастарының жұмыстарын талдап, талқылауды жалғастырады.

Осы тақырыпты меңгеру барысында бейнелеу өнерінің жанрлары мен түрлері, түс құрамы, сызықтық перспектива, пішім мен өлшем туралы білетіндерін пайдаланады.

 

 

 

Сабақтың тақырыбы Оқытудың мақсат- міндеттері Ұсынылатын іс- әрекет түрлері Мұғалімге ұсыныс Күтілетін нәтиже Дереккөздер
1–2 Қазақстан- ның табиғаты. Кеңістік перспекти- валы пейзаж саламыз.

Кеңістік перспектива- сы. Түс қанықтығы. Туған өлке табиғатын бейнелейміз

Сабақтың мақсаты Жанды табиғатқа деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігін арттыру. Таби- ғаттағы әртүрлі құбылыстарды, әсіресе кеңістік перспективасын түсінуге ықпал ету. Түс қанықтығымен таныстыра отырып, шығармашылық С.М.Т. Мұғалім оқушылардың қызығушылығын оята отырып, сабақты түсіндіреді. Оқушыларға еліміздің табиғаты, оның көркемдігі ту- ралы бейнемате- риалдарды (интер- белсенді тақта, бей- нематериал, журнал- дар мен сайттағы фотосуреттер, сурет- шілердің жұмыста- рының репродук- циялары, балалар- дың салған суретте- Мұғалім бұл сабаққа еліміздің та- биғаты мен ондағы әртүрлі нысан- дары бейнеленген әдемі фотосу- реттерді әзірлегені дұрыс (слайд, бейнематериалдар). Оқушылар еліміздің табиғаты туралы білетін- дерін айтады. Әңгімелесіп болған- нан кейін кеңістік перспективасы құбылысын түсіндіруге көшеді.

Бұл құбылыс туралы айтқанда түс қанықтығы деген түсінікті айтпау мүмкін емес. Оқушыларға түстер- дің қанықтығы алыстаған сайын қалай өзгеретінін көрсетіп, қанық емес ашық және қанық емес қою түстерді шығару жолдарын түсін- діреді. Оқулықтағы кеңістік перс- пективасын беретін иллюстрация-

Оқушылар кеңістік перс- пективасының не екенін білді, түстің жаңа сипа- тымен (қанықтығы) та- нысты. Еліміздің табиғат көрінісін бейнелей оты- рып, қанық және қанық емес түстермен жұмыс істеп үйренді. Оқулық.

4-сыныпқа ар- налған CD-диск. Қазақстанның табиғаты тура- лы бейнемате- риал.

Қазақстанның табиғаты бейне- ленген фотома- териалдар, су- ретшілердің жұ- мыстарының репродукция- лары, балалардың салған суреттері.

 

 

қабілеттерін рі) қолданып әңгіме- ларды нақтырақ  талдап көрсетеді. Жұмысқа
арттыру және лейді. Оқушылар түс қанықтығы мен ке- қажетті
алған білімдерін Д. Т. Қ. Оқушылар ңістік перспективасының байла- материалдар:
пайдалана еліміздің табиғат нысын жақсы түсінуі үшін тақтада №1 жұмыс
білуге нысандары туралы кеңістік перспективалы пейзаж са- дәптері (3–8-б.),
дағдыландыру. білетіндерін еске тү- лу жолын көрсетеді. Ол үшін мұ- түсті
сіреді. Мұғалімнің ғалім қанықтығы әр алуан сұр түс- қарындаштар,
Бағдарлама- және оқулықтағы ті қағаздан қиып алынған көлемі фломастерлер,
лық міндеттер: сұрақтарға жауап әртүрлі 5–7 ағаш түрін дайындай- қағаз парағы,
4.1.3.1 береді. ды. Дәл сондай ағаштарды қанық- түс қанықтығы
4.3.3.1 С. М. Мұғалім оқу- тығы бірдей сұр түсті қағаздан әртүрлі сұр
шылардан сызықтық қиып алады. Тақтаға 3 адамнан тұ- түсті қағаз
Тақырып бойын- және кеңістік перс- ратын екі топты шығарып, бірінші парақтары,
ша мұғалімге пективасының ере- топқа сызықтық перспективасы қайшы. Сурет
арналған нақты желерін сұрайды. ережесін ескере отырып компози- салатын альбом,
міндеттер: Кеңістік перспекти- ция жасауды тапсырады. Ал екін- акварель және
кеңістік перс- васы құбылысын та- ші топ қанықтығы әртүрлі сұр гуашь
пективасы құбы- биғат нысандарын- түсті ағаштардан композиция бояулары,
лысымен, сурет дағы түс қанықты- орындайды, алайда ағаштарды тек қылқалам,
салғанда оны ғының өзгеруіне қа- сызықтық перспективасын ескеріп палитра.
қолдана білуге рай түсіндіреді. Ма- қана емес, сондай-ақ кеңістік пер-
үйрету. Түстің териалды оқулықта- спективасын да қолдана отырып
тағы бір белгісі ғы сызбаларды, ке- жасайды, яғни қанық ашық түсті
– қанықтығымен ңістік перспектива- ағаштарды  қағаз жиегінен әрі
таныстыру. Пей- лы суреттер мен су- қарай орналастырады. Одан соң
заж суретін сал- ретшілердің жұмыс- екі композицияны салыстырып,
ғанда жаңа тә- тарын қолдана оты- қайсысында пейзаж перспектива-
сілді қолдануға рып түсіндіреді. сы жақсы көрінетінін шешіп, қо-
үйрету. Д. Т. Қ. Оқушылар рытынды жасайды. Материалды
Оқушылардың табиғат нысандары- түсіндіріп, тапсырманы талқыла-
міндеті: еліміз- ның суретіне назар ғаннан кейін оқушылар өз бетте-
дің табиғат ны- аударады. Кеңістік рінше еліміздің табиғатын сызық-
сандарын сурет- перспективасы құ- тық және кеңістік перспективасын
теп білу, «кеңіс- былысын, заттар- ескере отырып бейнелейді.

 

 

тік перспек- дың алыстаған са- йын түсін өзгерте- тінін зерттей оты- рып, мұғалімнің сұ- рақтарына жауап бе- реді.

Т. М. Т. Оқушылар сызықтық және ке- ңістік перспектива- лы суреттерді тақта- ға топпен орындай- ды.

Д. Т. Қ. Оқушылар альбомдарына кеңіс- тік перспективалы және түс қанықты- ғына байланысты тапсырмаларды электронды оқулық пен дәптерлерін пай- далана отырып, дәп- терлеріне орындай- ды.

Сабақтың соңында мұғалім оқушыларға келесі сабаққа қағаз массасын әзірлеп келуді тапсырады.

Бұл тұста оқушыларға ата- аналары көмектеседі.

тивасы»
терминінің ма-
ғынасын түсін-
діру, қанық
және қанық емес
түстердің
айырма-
шылығын білу.
Мұғалімнің жә-
не оқулықтағы
сұрақтарға жа-
уап беру.
 

Оқушылардың

шығармашылық
міндеті:
кеңістік
перспективасын
көрсете отырып,
еліміздің
табиғат
көрінісін
бейнелу. №1
жұмыс дәп-
теріндегі тап-
сырманы орын-
дау.
3–4 Еліміздің та- рихи-мәдени Сабақтың мақсаты С. Т. Мұғалім оқу- шыларды талдауға Сабақтың басында сәулет өнері, сәулет кешені дегеніміз не   екенін Оқушылар еліміздің сәулет ескерткіштері Оқулық.

4-сыныпқа

 

 

мұралары. Еліміздің қатыстыра отырып, еске   түсіреді.   Одан   әрі   сәулет туралы, көлемді бейне арналған CD-
«Ежелгі қала» тарихына сабақты түсіндіреді. өнері  тек  мәдениеттің  бір   бөлігі жасау жолын білді. диск.
көлемді пан- қызығушылы- М.Т.Қ. Мұғалім елі- ғана   емес,   сондай-ақ   халықтың Қазақстанның
носын жасай- ғын қалыптас- міздегі сәулет ес- тарихы        екеніне                     тоқталады. Жаңа тәсіл түрін табиғаты тура-
мыз. тырып, керткіштері туралы Мұғалім    бұл    сабаққа                  еліміздің үйренді. лы бейнемате-
Таныстыру, Қазақстанның әңгімелейді. Әңгіме- сәулет ескерткіштерінің риал.
талдау және тарихи-мәдени леу барысында оқу- фотосуреттері    мен                            слайдтарын, Қазақстанның
бағалау ескерткіштері- лықтағы иллюстра- бейнематериалдарды әкелуі керек. табиғаты бейне-
мен таныстыру. цияларды, сәулет ес- Оқушылар   сәулет   ескерткіштері ленген фотома-
Көлемді бейне керткіштерінің фо- туралы       білетіндерін                   айтады. териалдар, су-
жасаудың жаңа тосуреттерін, сурет- Бәлкім,                     оқушылардың                бірі ретшілердің жұ-
тәсілімен таныс- шілердің картинала- Түркістан, Таразда  болған шығар. мыстарының
тыра отырып, ры мен балалардың Мүмкін    сонда                 тұратын                 болар. репродукция-
шығармашылық салған суреттерін Сәулет ескерткіштерімен лары, балардың
қабілеттерін қоса көрсетеді. байланысты     аңыз                          әңгімелерді салған суретте-
арттыру. Д.Т.Қ. Оқушылар айтып   берсе    дұрыс              болар   еді. рі.
сәулет өнері, сәулет Мысалы,  Тараз  маңындағы Айша
өнері кешені дегені- бибі        ескерткішіне               қатысты
Бағдарлама- міз не екенін еске бірнеше   аңыз   бар.   Материалды №1 жұмыс
лық міндеттер: түсіреді. Сәулет құ- түсіндіргеннен  кейін  панно жасау дәптері (10–11-
4.1.3.1 рылыстарын сурет- ретін  оқулыққа  қарап түсіндіреді. беттер), жай
4.2.3.1 тейді. Мұғалімнің Оқушылар сабаққа қағаз массасын қарындаш,
4.2.3.4 сұрақтарына жауап алып   келеді.   Оны   жасау  жолы гуашь және ак-
4.3.3.1 береді. оқулықта   көрсетілген.  Жұмысты варель бояула-
Тақырып бойын- бастамас   бұрын   бағдар   ретінде ры, қағаз сал-
ша мұғалімге Д. Т. Қ. Жұмыс дәп- қарап отыратын нобайын (үлгісін) фетка, желім,
арналған нақты теріндегі тапсырма- жасап       алу       керек.                 Жұмыс су, ыдыс,
міндеттер: ларды орындайды. барысында  мұғалім   жеке  көмек, акварель
Қазақстанның Аяқтаған соң, көрсе- кеңес  береді.  Панноны  оқулықта бояуына қажет
сәулет ескерт- тіп, таныстырады. көрсетілген     реттілік                         бойынша су, қылқалам,
кіштерімен та- орындайды.    Жұмысты                        аяқтаған палитра, қол
ныстыру, соң, таныстырып, талқылайды. сүртетін
қағаздан кө- Таныстырылым жұмысын ежелгі орамал, қалың
лемді панно жа- қалаға экскурсия түрінде қатырма қағаз.

 

 

сап үйрету. жүргізуге болады. Оған ең үздік
Оқушылардың жұмыстар іріктеліп алынады
міндеті: (пейзаж, көлемді паннолар).
еліміздің сәулет Оқушылар еліміздің табиғаты мен
ескерткіштерін сәулет өнері туралы не
суреттеу. Жасап айтатындарын ойланады.
жатқан жұмы- Оқушылар оқулықтағы тақырып
сының жасалу соңында ұсынылған сұрақтарға
ретін айта білу, жауап берсе, материалды
идеясымен та- тереңірек меңгереді. Сынып
ныстыру. Жұ- оқушыларын екі топқа бөлуге
мысын сынып болады. Бірінші топ сұрақ қоюшы
алдында таныс- эксперттер болса, екінші топ
тыру. сұрақтарға жауап беретін
Оқушылардың авторлар тобы болады. Әрбір
шығармашылық мұғалім таныстырылым сабағын
міндеті: жұмыс өзінше жүргізу үлгісін ұсына
дәптеріндегі алады.
тапсырманы
орындап,
«Ежелгі қала»
панносын орын-
дау.

 

 

 

 

№ 8  ортақ тақырып. БОЛАШАҚҚА САЯХАТ

 

Оқушылар «Болашаққа саяхат» тақырыбы арқылы меңгеруі тиіс бағдарлама мақсаттары:

  • Шығармашылық идеяларды дамыту
  • Жоспарлау
  • Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары
  • Дайындау технологиялары

3.1. Жұмысты таныстыру

 

Ортақ тақырыптың бағдарламалық міндеттері:

4.1.3.1 – әртүрлі орындау техникасын үйлестіре отырып, шығармашылық иделары мен сезімдерін (көңіл күйі, мінезі) көрсету;

4.1.4.1 – жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру және жұмыс барысын жоспарлау;

4.2.2.1 – әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, өздігімен таңдалған материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолданып, эксперимент жүргізу;

4.2.3.2 – әртүрлі тәсілдермен және үйлестірілген материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау;

4.3.1.1 – өз жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін шығармашылық әдістермен, арнайы терминологияларды пайдаланып, таныстыру.

 

 

Сабақ барысында оқушылармен жұмыстың мынадай түрлері қолданылуы мүмкін: С =  жұмысқа бүкіл сынып қатысады

Т = жұмысты бір топ оқушы орындайды Ж =  жұмысты жұп болып орындайды

М = мұғалім жұмыс барысында репродукциялар мен сызбаларды көрсетіп, жұмысты орындау кезеңдерін анықтайды

Қ = қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар. Бұл тапсырмалар жұмыс дәптерлерінде тапсырма, оқулықта сұрақ түрінде ұсынылған. Мұғалімнің өзі сабаққа сұрақты дайындай алады. Орындалған тапсырмалармен қоса, оқушылардың бір-бірінің жұмысын талқылауы, бейнелеу өнері туындыларын талдау, сондай-ақ балалардың тақырып бойынша ауызша жауаптары да қалыптастырушы бағалауға жатады

Д = мұғалімнің оқушымен дербес жұмысы; оқушы жұмысты жеке орындайды Т =  оқушылар тәжірибе арқылы алған білімдерін пайдаланады

 

«Болашаққа саяхат» тақырыбын меңгеру барысында оқушылардың бойында құрастыру дағдылары, ақпарат жинау білігі, әртүрлі материалдармен жұмыс істеу, қарым-қатынас дағдылары, бейнелі ойлау, ой ұшқырлығы, жалпы және теориялық білімдерін жинақтау білігі, сондай-ақ білік, дағдылары қалыптасады.

 

Оқушылар жоспарланып жатқан болашақтағы қалалардың жобаларымен, ЭКСПО-2017-мен танысып, «Қоршаған орта», «Жанды табиғат», «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыптары арқылы меңгерген экология, қоршаған орта бойынша білімдерін көрсете отырып, оларды талдап, талқылайды. Болашақтағы қаланың жобасын жасайды. Ол үшін «Сәулет өнері» тақырыбында меңгерген білімдерін пайдаланады. Сонымен қатар әдемі әрі сауатты құрылған жоба жасау үшін композициядағы басты бөлікті көрсете білу керек, оны сабақ барысында меңгереді. Содан кейін олар 4 жыл бойы меңгерген білім, білік, дағдыларын пайдаланып, «Болашақтың қаласы» ұжымдық жұмысын орындайды. Сабақтың соңында жұмыстарын таныстырып, жылды қорытындылайды.

 

 

 

Сабақтың тақырыбы Оқытудың мақсат-міндеттері Ұсынылатын іс- әрекет түрлері Мұғалімге ұсыныс Күтілетін нәтиже Дереккөздер
31– Бұрынғы Сабақтың мақсаты С. Т. М. Мұғалім Мұғалім ЭКСПО-2017, Оқушылар болашақ- Оқулық.
33 заманда болашақты қалай елестеткен? ЭКСПО- 2017 – Құрастырушылық және

қарым-қатынас дағды- ларын, ақпараттарды жинап, өңдеу дағдыларын қалыптастырып, ой

Астанада өткен

ЭКСПО-2017

көрмесіндегі әр елден келген экспозициялар, болашақтағы

болашақтың қаласы жобала-

рының фотосуреттерін көрсете отырып, жаңа материалды түсіндіреді. Оқушыларды тақырыпты талқылауға жұмылдырады. Талқылау

тың қалалары, ерте кездегі суретшілер болашақты қалай елестеткенін, композициядағы 4-сыныпқа

арналған СD-диск.

№2 жұмыс дәптері (28–31-б.).

Қалың қатырма

болашаққа саяхат.

Болашақ- тың қалалары. Компо-

ұшқырлықтарын дамыту.

Композициядағы басты бөлікті айқындауды меңгеру. Ой-өрістерін кеңейту. Әртүрлі

қалалардың жобасы туралы әңгімелей отырып, жаңа сабақты түсіндіреді. Слайд немесе қалалардың барысында оқушылар болашақтың қалаларын көз алдарына елестетуі тиіс. Бұл тақырыпты қоршаған ортаны қорғау тақырыбымен байланыстырған дұрыс. басты бөлікті

айқындауды білді.

 

 

Композициядағы

қағаз, түсті қағаз, қайшы, желім, сым, тісшұқығыш, сіріңке, түсті фломастерлер,
зицияның материалдар мен суреттерін көрсе- Талқылауды мына реттілікпен басты бөлікті полимер балшық,
басты тәсілдерді қолдана теді. Оларды жүргізу керек: адамдар жайлы айқындау жолдарын, қолданыстан
бөлігі.

«Болашақ- тың қаласы» жобасының

отырып, ұжымдық

жұмыс орындау арқылы шығармашық қабілеттерін дамыту.

интербелсенді

тақтада көрсеткен дұрыс.

Композициядағы басты бөлікті

өмір сүру үшін болашақтың

қаласы қандай болу керек? Әрине, болашақтың қалалары тек жайлы емес, сондай-ақ әдемі болу керек. Ол үшін

әртүрлі материал- дардан әр алуан тәсілмен ұжымдық жұмыс орындауды шыққан материалдар, пластик және шыны бөтелкелер,
үлгісін айқындап көрсету сәулетшілер бар. Сәулетші

 

 

жасаймыз. Бағдарламалық тәсілдерімен дегеніміз кім екенін оқушылар үйренді. түйме және т.б.
Таныс- міндеттер: таныстырып, үшінші сыныптан біледі,
тыру, талдау және бағалау 4.1.3.1

4.1.4.1

4.2.2.1

4.2.3.2

4.3.1.1

оқушыларды тарта

отырып, тақтада композицииядағы басты бөлікті көрсету жолдарын

алайда сәулет өнері дегеніміз

не, оның басты міндеттері (ыңғайлылық, әдемілік, беріктік) қандай екенін біледі. Осы тақырыптың аясында

Мұғалімге арналған сызып түсіндіреді. оқушылар композициядағы
нақты міндеттер: Д.Т. Қ. Оқушылар басты бөлікті айқындау
оқушыларды әр елде жоспарланып жатқан болашақтағы қалалардың жобасымен таныстыру.

Композицияда басты

болашақтағы қалалардың жобасын талқылауға қатысып, қала тәсілдерімен танысады. Оған көп уақыт бөлудің қажеті жоқ, өйткені тақырып қиын емес.

Материалды түсіндіргеннен кейін, оқушылар сабақты бекіту үшін тапсырма орындап, содан

бөлікті көрсету үшін жобасын салу кейін ғана болашақ жұмысты
әртүрлі тәсілдермен идеяларын ортаға талқылауға екі-үш минут бөліп,
таныстырып, оны

композиция жасағанда

салады. ұжымдық жұмысқа кіріседі.

Бұл әрбір жобаны нақтылау

пайдалануға үйрету. Композицияда үшін керек, сонда оқушылар
«Болашақтың қаласы»

композициясын жасауға ынталандыру.

 

 

Оқушылардың міндеті:

басты бөлікті айқындау тәсілдерімен танысып, тақтада жұмысқа жасайтын жұмыстарын

елестете алады. Бұл қорытынды жұмыс тек биылғы жылды ғана емес, сондай-ақ 4 жыл бойы меңгергендерін қорытындылайтынын

болашақтың қаласы араласады, №2 оқушылардың есіне түсіріп қою
жобасын талқылауға қатысу, қала жобасын жасау үшін өз идеясын жұмыс дәптеріндегі тапсырманы керек. Сондықтан 4 жыл бойы

меңгерген білімдерін, білік- дағдыларын көрсетеді.

ортаға салу. орындайды.
Жобаның идеясына, Өздерінің
композициялық

 

 

әсерлегіш құрал- идеяларымен
дарына, материалдары мен орындалу тәсілдеріне нақтырақ тоқталып, суреттеп беру. бөліседі: әсерлегіш құралдарға, түстік шешімдеріне, таңдаған материал- дары мен тәсілдеріне
Мұғалімнің және оқулықтағы сұрақтарға жауап беріп, өз жұмысын таныстыру және басқа жобаларды талқылауға қатысу. тоқталады.

«Болашақтың қаласы» композициясын ұжым болып орындайды.

Жұмыстарын

Оқушылардың шығармашылық міндеті: №2 жұмыс дәптеріндегі компози- таныстырып, басқа жоба жұмыстарын талқылауға қатысады.
циядағы басты бөлікті
айқындау тапсырмасын
орындау. «Болашақтың
қаласы» ұжымдық
жұмысын жасау.
34 Жылды қорытын- дылаймыз Сабақтың мақсаты Жылды қорытындылау.

Білімдерін жинақтау. Дағдысын қалыптастыру.

Бағдарламалық міндеттер: 4.1.4.1

4.3.1.1

С. Т. Жылды қорытындылайды. Сыйлықтар таратылады.

Д.Т.Қ. Оқушылар жылды қорытын- дылау сабағында белсенділік таны-

Бұл – оқу жылының соңғы сабағы. Әрбір мұғалім оны қандай формада өткізетінін өзі шешеді. Алайда жылды қорытындылау үшін оқушылар 4 жылдың ішінде әртүрлі тәсілдермен әр алуан жанрда, ата-аналарымен және ұжым болып жасаған жұмыстардың ішінен ең үздіктерін таңдап 4 жыл бойғы нәтижелерін талдады. Жылды қорытынды- лап, алған білім- біліктерін жинақтады. Оқулық.

4 жыл бойғы бейнелеу өнерінің түрі мен жанры, орындалу мате- риалдары мен тәсілдері, іс-әрекет түрлерінің әр алуан формалары: жеке-дара,

 

 

Мұғалімге арналған тады. Мұғалімнің алып, сынып бөлмесін ұжыммен, ата-
нақты міндеттер: осы пән бойынша 4 жыл бойы игерген білім, білік және және оқулықтағы сұрақтарға жауап береді. безендіреді. Оқушылар өздерінің шығармашылық тұрғыдан өскенін байқау үшін алғаш және соңғы жасаған аналарымен орындалған жұмыстардың ең үздіктері.
дағдыларын жұмыстарын көрсету керек. Қолдан алдын ала
қорытындылау.

 

Оқушылардың міндеті: түстану, сурет, композиция, сәндеу,

Бұл сабақты оқулықтағы сұрақтарды пайдаланып немесе өздері сұрақ құрастырып, «Не, қайда, қашан?» викториналық ойын түрінде өткізуге болады. жасалған медаль, диплом, мақтау қағазы түріндегі сыйлықтар.
бейнелеу өнерінің Алдымен оқушылар
түрлері мен жанрлары шығармашылық сәтсіздіктерін
бойынша теориялық еске түсіріп, одан қандай
білімдерді еске түсіріп, қорытынды шығарғандарын,
оларды атау. Қандай өздеріне ең қызықты көрінген
шығармашылық жұмыс сабақ туралы айтып, келесі
жасағандарын, содан жылға тілек-ниеттерін
қандай дағдылары білдіреді. Мұғалім шағын
қалыптасқанын айтып сыйлықтар әзірлейді, мысалы,
беру. пейзаж, натюрморт, портрет
Мұғалімнің және шеберіне, ең үздік өнертанушы,
оқулықтағы сұрақтарға жауап береді. ең ұйымшыл топқа, ең үздік таныстырылым жұмысына медаль және т.б. Алайда ешбір
оқушы мұғалімнің назарынан
тыс қалмауы тиіс, өйткені бұл
өте маңызды. Тіпті оқу жылын-
да бала үздік нәтижелер көрсет-
песе де, оған «Болашақ
жетістіктері»  үшін медалін
беру керек.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *